Regulaminy konkursów AFA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO AFA”Oznaki wiosny”

1. Organizator konkursu

1.1.Organizatorem Konkursu Fotograficzego AFA „Oznaki wiosny” zwanego dalej Konkursem jest Akademia Fotografii Amatorskiej AFA, z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 18/20, zwana dalaj Organizatorem.

2. Warunki uczestnictwa

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba, która posiada konto w serwisie Facebook i należy do grupy przyjaciół Akademia Fotografii Amatorskiej AFA w serwisie Facebook. Aby zostać przyjacielem AFA na Facebook należy wybrać opcję Lubię to (Like it) w profilu AFA na Facebook.

2.2 W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

3. Zasady konkursu

3.1 Aby wziąć udział w Konkursie należy przyjąć zaproszenie do wydarzenia Konkurs fotograficzny AFA „Oznaki wiosny” od Akademia Fotografii Amatorskiej AFA w serwisie Facebook.

3.2 Czas przyjmowania zdjęć określony jest w zaproszeniu do wydarzenia konkursowego.

3.3 Aby zgłosić zdjęcie do Konkursu należy w wydarzeniu „AFA Konkurs Fotograficzny”:

3.3.1 Wybrać z menu Udostępnij opcję Zdjęcie

3.3.2 Wybrać opcję Dodaj zdjęcie z dysku

3.3.3 Wybrać plik zapisany na komputarze i wybrać przysisk Udostępnij.

3.4 Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedno zdjęcie. Zdjęcia biorące udział w Konkursie wyświetlane są na stronie wydarzenia i udostępniane są wszystkim zarejestrowanym uczestnikom Konkursu.

3.5 Jury po zakończeniu etapu zgłoszeń wybierze zwycięzców.

3.6 Uczestnik konkursu udostępniając zdjęcie w Konkursie oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych Organozatora związanych z Konkursem.

4. Ocena i nagrody

4.1 Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora i spośród nadesłanych zdjęć wybierze zwycięzców.

4.2 Jury biorąc pod uwagę oryginalność i wyjątkowość nadesłanych prac dokona wyboru finalistów Konkursu i przyzna:

4.2.1 nagrodę główną za 1 miejsce – voucher na dowolne zajęcia AFA o wartości 600,0 złotych do wykorzystania do 31 sierpnia 2011.

4.2.2 wyróżnienia za 2 i 3 miejsce – voucher na dowolne zajęcia AFA o wartości 300,0 złotych do wykorzystania do 31 sierpnia 2011.

4.3 Laureaci konkursu otrzymują nagrody, które zostają określone w indywidualnym wydarzeniu konkursowym w serwisie Facebook.

4.4 Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody głównej i/lub wyróżnień bez podania przyczyny.

4.5 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

4.6 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na stronach Akademii Fotografii Amatorskiej AFA najpóźniej 15 dni po jego zakończeniu.

5. Uwagi końcowe

5.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest również na stronie internetowej Organizatora

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

5.3 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

5.4 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne.

5.5 Przesyłając zgłoszenie za pośrednictwem serwisu Facebook i udział w wydarzeniu Konkurs Fotograficzny, Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.